KVALITET

För oss står alltid kunden i fokus. Vi vill leverera produkter och överlämna projekt som vi kan vara lika stolta över som kunden är. Det finns inga genvägar till högkvalitativa resultat. Vi kvalitetskontrollerar ständigt de arbeten vi utför och följer tillämpliga bransch- och byggregler, standarder och kontrollplaner för att säkerställa att våra projekt uppfyller och överträffar de kvalitetskrav som ställs. Vårt team har stor yrkeserfarenhet och har all den kunskap som krävs för de arbeten vi tar oss an och utför. Vi fortbildar kontinuerligt medarbetarna för att HSTA alltid ska ligga i framkant vad det gäller yrkeskompetens i mark-och anläggningsbranschen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vårt kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015).

MILJÖ

Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan och för att spara på jordens resurser. Några praktiska exempel är att vi hela tiden strävar efter att minimera transporter av material, vi återanvänder material så långt det går och vi kör våra maskiner på ett ansvarsfullt och klimatsmart sätt. Miljöolyckor genom läckage av kemikalier förebyggs men om olyckan är framme så finns utrustning för spillberedskap i samtliga maskiner. Våra maskiner är miljöanpassade och vid nya inköp beaktas miljöaspekterna.

För varje projekt vi utför utformas en projektanpassad miljöplan för att förenkla och förtydliga miljöarbetet för vår personal. Vi är samhällsbyggare och bygger för ett hållbart samhälle både för oss och för kommande generationer.

Samtliga typer av oljor, bränslen och andra kemiska medel som vi använder för våra maskiner är alla godkända av EU:s kemikaliemyndighet Echa och av Naturvårdsverket i Sverige. På våra arbetsplatser finns kemikalieförteckningar anslagna med säkerhetsdatablad för de kemikalier som brukats. Klicka på länkarna nedan för att hitta aktuella säkerhetsdatablad för de produkter vi använder.

Cat (Zeppelin)

GoEasy Diesel Bio+ OKQ8

Aspenbränsle 2T

Aspenbränsle 4T

Vi arbetar med ständig förbättring av miljöarbetet genom vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vår miljöpolicy är etablerad i hela verksamheten.

ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare ska må bra på jobbet, komma hem från jobbet, och må bra även efter jobbet. Därför gör vi allt vi kan för att förebygga arbetsmiljöolyckor och arbetsskador för att uppnå vår nollvision. Våra medarbetare är utbildade i arbetsmiljö och säkerhet. Personalen ska alltid rapportera arbetsmiljötillbud och risker som uppkommer ska minimeras genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt att skapa en trygg arbetsplats och säger nej till riskfyllda beteenden. Våra medarbetare ska tycka att det är kul att gå till jobbet!

Arbetsmiljöpolicyn efterföljs på alla våra arbetsplatser.

Om du har frågor om HSTAs KMA-arbete är du välkommen att kontakta vår projektingenjör Ida Skogström, ida.skogstrom@hsta.se