KVALITET

För oss står kunden alltid i fokus. Vi vill leverera produkter och överlämna projekt som vi kan vara lika stolta över som kunden är. Det finns inga genvägar till högkvalitativa resultat, därför kvalitetskontrollerar vi ständigt de arbeten vi utför och följer tillämpliga bransch- och byggregler, standarder och kontrollplaner för att säkerställa att våra projekt uppfyller och överträffar de kvalitetskrav som ställs. Vårt team har stor yrkeserfarenhet och sitter den kompetens som krävs för de arbeten vi tar oss an. Vi fortbildar kontinuerligt medarbetarna för att HSTA alltid ska ligga i framkant vad det gäller yrkeskompetens i mark-och anläggningsbranschen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vårt kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015).

MILJÖ

Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan och för att spara på jordens resurser. Några praktiska exempel är att vi hela tiden strävar efter att minimera vår förbrukning av fossilbränslen, minska antalet och sträckorna för transporter av material, vi återanvänder material så långt det går och vi kör och sköter våra maskiner på ett ansvarsfullt och klimatsmart sätt. Miljöolyckor som exempelvis läckage av kemikalier förebyggs genom dagliga maskinkontroller men om olyckan ändå skulle vara framme så finns utrustning för spillberedskap i samtliga maskiner. Alla våra maskiner är miljöklassade med minst EU Steg 3, och vid nya inköp beaktas alltid maskinernas miljöklassning.

För varje projekt vi utför utformas en projektanpassad miljöplan för att förenkla och förtydliga miljöarbetet för vår personal. Vi är samhällsbyggare och bygger för ett hållbart samhälle både för oss och för kommande generationer, därför är det viktigt att varje medarbetare vet vilka regler och åtgärder vi gör för att arbeta klimatsmart.

Samtliga typer av oljor, bränslen och andra kemiska medel som vi använder för våra maskiner är alla godkända av EU:s kemikaliemyndighet Echa och av Naturvårdsverket i Sverige. På våra arbetsplatser finns kemikalieförteckningar anslagna med säkerhetsdatablad för de kemikalier som används. Klicka på länkarna nedan för att hitta aktuella säkerhetsdatablad för de produkter vi använder.

Cat (Zeppelin)

GoEasy Diesel Bio+ OKQ8

Aspenbränsle 2T

Aspenbränsle 4T

Vi arbetar med ständig förbättring av miljöarbetet genom vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vår miljöpolicy är etablerad i hela verksamheten.

ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare ska må bra på jobbet och må bra efter jobbet. Därför gör vi allt vi kan för att förebygga arbetsmiljöolyckor och arbetsskador för att uppnå vår nollvision. Våra medarbetare är utbildade i arbetsmiljö och säkerhet enligt Byggbranschens gemensamma utbildning Safe Construction Training. Personalen rapporterar arbetsmiljötillbud och risker som uppstår i syfte att kunna förebygga framtida olyckor enligt vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt att skapa en trygg arbetsplats, vi säger nej till riskfyllda beteenden och kränkande särbehandling. Våra medarbetare ska tycka att det är kul att gå till jobbet, varje dag!

Arbetsmiljöpolicyn efterföljs på alla våra arbetsplatser.

Om du har frågor om HSTAs KMA-arbete är du välkommen att kontakta vår projektingenjör Ida Skogström, ida.skogstrom@hsta.se

 

 

VISSELBLÅSNING

För att göra en anonym anmälan om misstanke om oegentligheter eller missförhållanden, vänligen klicka här.